ЧЛАНСТВО
САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ

Један од основних циљева Савеза, као професионалне асоцијације професионалних рачуновођа, је да штити професионални интерес чланова и помаже им у обављању професионалних активности али и да прати професионално и етичко понашање чланова у складу са IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође, применљивим на чланове Савеза, и да ли се у свом раду придржавају законске и професионалне регулативе.
Ради информисања и континуираног усавршавања чланства, Савез, у складу са регистрованим делатностима, издаје сталне и повремене стручне публикације, организује саветовања, семинаре, курсеве, симпозијуме и друге стручне и научне скупове, чиме се остварује циљ трајног едуковања и усавршавања и иновирања знања чланства.

Осим тога што чланови као корисници ових услуга добијају тачне, благовремене и стручне информације, чланови Савеза имају и посебне погодности при едуковању и иновирању знања, у смислу остваривања права на бесплатно коришћење ових услуга или по повлашћеним ценама.

Приступница у чланство Савеза РР Србије 

Приступница у придружено чланство Савеза РР Србије 

Сваки професиоанлни рачуновођа и рачуноводствена фирма, члан Савеза, је и члан Међународне федерације рачуновођа IFAC-а и Европске федерације рачуновођа FEE. Цертификати и лиценце о стеченом професионалном звању у рачуноводству признају се и ван граница Србије. На основу цертификата о стеченом професионалном звању, члану Савеза који се континирано усавршава, у складу са рачуноводствено образовним стандардом РОС 31, а сагласно међународним образовним стандардима на основу Статута Савеза и Правилника о континуираној едукацији , издаје се, професионална лиценца, за рад и рад у јавној пракси.

Чланови Савеза су:

  • Регистровани лиценцирани чланови - носиоци професионалних звања у рачуноводству (лица која се активно баве пословима рачуноводства, финансија, ревизије и консалтинга)
  • Почасни чланови (почасни редовни и почасни заслужни)
  • Придружени чланови (правна лица и предузетници за пружање професионланих услуга рачуноводства и друга правна лица заинтересована за остваривање циљева Савеза)

Структура чланова Савеза РР Србије по професионалном звању

Добровољно и под истим условима, могу приступити у чланство, запослена лица која раде на пословима рачуноводства, финансија и ревизије. Лица која нису у радном односу, а непосредно обављају делатност (раде на пословима рачуноводства, ревизије и финансија), у смислу Закона о приватним предузетницима, могу приступити у чланство, под истим условима као и запослена лица. На основу личног захтева (попуном приступнице-евиденционог листа) и даном уписа у књигу матичне евиденције, стиче се статус члана.
На основу стеченог професионалног звања, а даном уписа у Јавни регистар (именик) професионалних рачуновођа, стиче статус регистрованог члана. Регистарски број и стечено професионално звање регистровани су у чланској карти члана. Регистарски број је и члански број професионалног рачуновође - носиоца професионалног звања.

Почасни чланови могу бити, почасни-добровољни чланови и почасни-заслужни чланови. Члан Савеза који престане да се активно бави струком, даном престанка бављења струком стиче статус почасног-добровољног члана Савеза. Статус почасног-заслужног члана могу стећи лица заслужна за развој и остваривање циљева Савеза, а одлуку о проглашењу почасних-заслужних чланова доноси Скупштина Савеза. Даном доношења одлуке стиче се статус почасног-заслужног члана.
Сви чланови, осим почасних чланова, плаћају годишњу чланарину. Управни одбор Савеза утврђује, у децембру, месецу висину чланарине за наредну годину. Одлука о висини чланарине објављује се у гласилима Савеза.

Права чланова су:

Обавезе чланова су:

Чланови Савеза су одговорни за неизвршавање својих чланских обавеза, у складу са Статутом Савеза, Правилником о дисциплинској одговорности и IFAC-овим Етичким кодексом за професионалне рачуновође.


ОБАВЕШТЕЊЕ

Професионалне рачуновође које су код Савеза РР Србије стекли професионално звање по ЈРС-31 до краја 1996. године могу по ревидираном РОС 31 (параграф 31.48 и 31.49) који се примењује од 01.01.2004. године поднети захтев за стицање звања. 

УПИС ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА У ЧЛАНСТВО САВЕЗА РР СРБИЈЕ

Образац за подношење захтева за упис у чланство Савеза РР Србије и именик професионалних звања (за звања рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа) ППЗ-2 може се добити у Савезу РР Србије у Београду, Његошева бр. 19. или директно преузети са сајта Савеза РР Србије.
За лица која су стекла звање код других организација треба попунити Захтев за упис у чланство Савеза РР Србије и именик професионалних звања (за звања рачуновођа, овлашћени рачуновођа и овлашћени јавни рачуновођа) ППЗ-1

Додатне информације можете добити на: 3239-444, 3344-447, 3234-719