Званични преводи Међународних стандарда
финансијског извештавања (IFRS)

Одбор се посветио развоју, ради опште користи, јединственог низа висококвалитетних, глобалних рачуноводствених стандарда који захтевају транспарентне и упоредиве информације у финансијским извештајима опште намене. Ради остварења овог циља, Одбор сарађује са националним доносиоцима рачуноводствених стандарда да би постигао међусобно усаглашавање рачуноводствених стандарда широм света.

Међународни стандарди финансијског извештавања (IFRS) су рачуноводствени стандарди и саопштења које је објавио Одбор за Међународне рачуноводствене стандарде (IASB), независно тело успостављено ради доношења стандарда за глобалну примену.

 

Савез рачуновођа и ревизора Србије, већ дужи низ година, у сарадњи са Одбором за Међународне рачуноводствене стандарде врши превођење, ажурирање и објављивање превода Међунардоних стандарда финансијског извештавања на српски језик.

Преводи стандарда се врше под надзором комитета који сачињавају национални рачуноводствени стручњаци који поседују доказано знање и стручности у области IFRS. Они такође поседују веома добро знање и разумевање енглеског језика, посебно термина финансијског рачуноводства и извештавања.

Превођење стандарда је у складу са приказаним процесом.
IASCF Комитет за преглед
Студија коју је обавио Deloitte & Touche указује на то да се у 2005. години у 99 земаља захтева или дозвољава примена IFRS за правна лица чијим акцијама се јавно тргује. У неким правним системима, укључујући Аустралију, Нови Зеланд, Филипине и Сингапур, национална пракса је заснована на Међународним стандардима. Иако је званични текст стандарда на енглеском језику, IASB је извршио превођење стандарда на све главне језике у циљу боље припреме за њихово увођење и примену. Не само да су, на овај начин, стандарди постали приступачнији корисницима на различитим тржиштима, већ се на овај начин унапређује и дискусија о финансијском извештавању у свим секторима и између свих интересних страна. Српска верзија је важан део у процесу примене, обуке и упознавања са IFRS у Републици Србији.

Thomas Seidenstein
Director of Operations
IASC Foundation

Коначан текст званичног превода, резултат је заједничког рада и стручности свих чланова комитета и координатора који је узео у обзир различита мишљења чланова комитета у циљу финализовања превода. Желео бих да захвалим Савезу рачуновођа и ревизора Србије за координацију и превођење, као и члановима Комитета за преглед, који су разматрали терминологију и њен превод, као и превод целокупног текста Стандарда на српски језик, како би обезбедили општи квалитет.

 

На крају, подстичем вас да проверите IASB web страницу www.iasb.org како бисте се упознали са напретком рада IASB.